PRIVACYVERKLARING SV DUO

Privacyverklaring SV DUO 

SV DUO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en leiding van SV DUO zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het bestuur en de leiding kunnen de door u verstrekte gegevens inzien.

Persoonsgegevens die SV DUO verwerkt.

*          Voor- en Achternaam

Om leden aan te spreken en te kunnen registreren

*          Geboortedatum

Om leden in leeftijdsgroepen in te kunnen delen

*          Adresgegevens

Om informatie en artikelen te kunnen bezorgen

*          Telefoonnummer leden (indien van toepassing)

Om informatie door te kunnen geven

*          Telefoonnummer ouder(s) en/of verzorger(s)

Om informatie door te kunnen geven

*          Emailadres leden(indien van toepassing)

Om informatie door te kunnen geven

*          Emailadres  ouder(s) en/of verzorger(s)

Om informatie door te kunnen geven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

SV DUO bewaart al uw persoonsgegevens zo lang u de lessen volgt bij SV DUO. Na schriftelijke opzegging worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie van SV DUO.

Delen van persoonsgegevens met derden.

SV DUO verstrekt voor turnwedstrijden de naam en geboortedatum van de deelnemers aan de turnwedstrijd aan derden. Andere gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik beeldmateriaal.

Middels het inschrijfformulier wordt u gewezen op het feit dat u via de mail aan kunt geven dat u als lid niet herkenbaar op de foto, social media geplaatst wilt worden. Dit kunt u ook nog wijzigen door een mail te sturen naar svduogrijpskerke@gmail.com

SV DUO vraagt altijd toestemming aan (de ouders van) de (minderjarige) leden om foto’s, waar de leden herkenbaar op staan, te mogen gebruiken voor reclamedoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

SV DUO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Geautomatiseerde besluitvorming.

SV DUO maakt geen gebruik van automatische besluitvorming

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV DUO. Dat betekent dat u bij SV DUO een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in te zien.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sipie71@icloud.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

SV DUO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende links: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV DUO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat bij SV DUO uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via svduogrijpskerke@gmail.com