Historie

Tot en met 1971 bestond de Ringrijdersvereniging Grijpskerke in een niet georganiseerd verband. T/m 1970 onder een officieuze leiding van 2 personen, n.l. een “voorzitter” en een “penningmeester” (resp. Cor Dingemanse en Piet Geertse).
Nadat Cor Dingemanse in 1970 zijn lans aan de wilgen had gehangen, stond Piet Geertse er in 1971 alleen voor.

Op de bijeenkomst in café Bimmel op 22 mei 1972, ter bespreking van de a.s. wedstrijd, gaf Piet Geertse aan, dat het alleen-leiderschap in 1971 hem slecht bevallen was, en zo niet verder wilde.

Hij stelde voor een officieel bestuur te kiezen, wat dan ook gebeurde.

Uitslag: voorzitter: David Willemse, secretaris: Jan Francke en penningmeester: Piet Geertse.

In de winter ’72-’73 is het bestuur bijeen geweest en hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld en een regeling bedacht, om een zeker continuïteit binnen het bestuur te behouden. Besloten werd, dat de voorzitter in 1974 zou aftreden, de secretaris in 1975 en de penningmeester in 1976, waardoor we verzekerd waren van een goede spreiding van aftredende bestuursleden.

(Een soortgelijke regeling is toegepast begin 90-er jaren na de bestuursuitbreiding met 2 algemene bestuursleden).

Op de vergadering van mei 1973 is het huishoudelijk reglement en het schema van aftreden van de bestuursleden aan de vergadering voorgesteld en aangenomen.

1976:
In 1976 heeft het bestuur een kleine wijziging ondergaan: Piet Geertse stelde zich niet meer herkiesbaar en werd opgevolgd door zijn broer Hans Geertse, die dit 12 jaar zou volhouden, zo bleek achteraf.

1979:
In 1979 werd onze wedstrijdkalender uitgebreid: naast de wedstrijd van eind mei reden we vanaf dat jaar ook een wedstrijd op de 1e zaterdag van september.

1981:
Op 22 mei 1981 zijn de statuten notarieel vastgelegd en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat van de vereniging een rechtspersoon werd gemaakt. (Dit n.a.v. nieuwe en/of gewijzigde wettelijke regels).

Onze vereniging was inmiddels sinds de oprichting in ’72 gegroeid van 14 naar 25 leden.

1986:
1986 levert wederom een uitbreiding van onze wedstrijdkalender op: 12 juli 1986 reden we voor het eerst op vrijdag een middag/avond wedstrijd, welke later op de kalender enkele weken naar voren werd geschoven en sindsdien de “juni-wedstrijd” wordt genoemd.

1987:
In 1987 treedt Jan Francke, secretaris vanaf de oprichting van de G.R.V., na 15 jaar af. Hij wordt opgevolgd door Bregit Peper.

In dat jaar wordt op de “september-wedstrijd” een record deelname genoteerd: 35 personen!

1988:
In 1988 treedt Hans Geertse na 12 jaar penningmeesterschap af. Opvolger is Wim Brouwer.

Ook dit jaar weer een uitbreiding van de wedstrijdkalender: De G.R.V. organiseert voor het eerst een sjezenwedstrijd op Grijpskerke en wel op 23 juli 1988. Dit jaar werd Hans Geertse in het zonnetje gezet, vanwege zijn 25-jarig jubileum als actief ringrijderslid, hij ontvang een tinnen aandenkingsbord.

1989:
Bestuur stelt op de jaarvergadering voor, het bestuur, wat sinds de oprichting van de G.R.V. uit 3 personen bestaat, uit te breiden naar 5. Dit bleek niet haalbaar, want niemand stelde zich verkiesbaar.

Jan Francke werd gehuldigd voor zijn 25-jarig actief lidmaatschap voor de vereniging.

1990:
Bregit Peper treedt na 3 jaar secretariaat af en wordt opgevolgd door Pieter Boone. Inmiddels zijn er nu wel kandidaten voor de gewenste bestuurs uitbreiding n.l. Erik Francke en Paul Koole, waarna beide worden verkozen tot algemeen bestuurslid. Voortaan bestaat het bestuur uit 5 leden.

1991:
Secretaris Pieter Boone legt na 1 jaar zijn functie neer. Binnen het bestuur wordt dit vlot opgelost, daar Paul Koole bereid is, het secretariaat onder zijn hoede te nemen. Gevolg: vacature voor algemeen bestuurslid, wat ook vlot te regelen viel: Leo Francke treedt toe tot ons bestuur.

1995:
Met ingang van dit seizoen is het aantal beurten van de mei-wedstrijd vastgelegd op 30. Dit i.v.m. de prestatie-lijst.

1996:
Voor de september-wedstrijd, welke ook meetelt voor de prestatie-lijst, wordt het aantal beurten m.i.v. dit seizoen eveneens vastgelegd op 30. De prestatielijst gaat nu over 2 wedstrijden in het jaar.

1997:
Penningmeester Wim Brouwer treedt na een periode van 9 jaar af. Opvolger wordt Edward Dingemanse.

Op de juni-wedstrijd werd tijdens de eetpauze een wedstrijd voor oud-rijders gehouden: ca 65 oud-leden zijn hiervoor benaderd met als resultaat een deelname van 20 personen die 7 beurten reden.
Winnaar werd Bram Roose na een kamp met Peter v. Baalen, beide met 5 ringen. Alle deelnemers kregen een herinneringsvaantje.

Het record aantal deelnemers van 35 personen, wat exact 10 jaar oud is, wordt op de september-wedstrijd geëvenaard.

In het najaar organiseerde de G.R.V. een feestavond in de Kaasboer i.v.m. het 25-jarig bestaan van de vereniging. Op die avond werd David Willemse gehuldigd i.v.m. zijn 25 jarig jubileum voorzitter.

1998:
Voorzitter David Willemse treedt af. Binnen het bestuur is geregeld, dat Paul Koole zijn secretariaat neerlegt en de nieuwe voorzitter wordt.
Hierdoor is de vacature secretaris ontstaan, waarvoor Piet Dekker wordt gekozen.

Na afloop van de vergadering krijgt de afgetreden voorzitter als herinnering de voorzitters hamer mee naar huis en wordt door de nieuwe voorzitter benoemd tot ere-voorzitter.

2000:
Leo Francke stelt zich niet meer herkiesbaar, na 9 jaar, in het GRV-bestuur. Miranda Sturm wordt gekozen en neemt Leo zijn functie als algemeen bestuurslid over.

2001:
In 2001 treft de Mkz-crisis ook het ringrijden op Grijpskerke. De wedstrijd van 12 mei gaat niet door.

2002:
Piet Dekker treedt af, na 4 jaar het secretariaat gevoerd te hebben.
Ronald Geertse zal zijn plaats innemen. Hij is de 1e secretaris. Miranda Sturm wordt de 2e secretaris, zij regelt de ZRV activiteiten binnen de GRV.

2003:
2003 is een speciaal jaar voor de vereniging, want op 6 september, wordt Hans Geertse gehuldigd voor zijn 40-jarig actief ringrijderslidmaatschap van de vereniging. Hij is het eerste lid die deze eer toekomt. Hans ontvangt uit handen van de erevoorzitter David Willemse een handbeschilderd aandenkingsbord.

Daarnaast wordt Paul Koole ook in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig aktief lidmaatschap van de vereniging.

2004:
In 2004 heeft de vereniging wederom een jubilaris die al 40-jaar actief lid is van de vereniging.

Hiervoor krijgt Jan Francke een handbeschilderd aandenkingsbord uit handen van de erevoorzitter David Willemse.
Jan Francke is tevens het oudst nog rijdende lid, te paard.

2005:
In 2005 werd het nieuwe prestatielijstreglement door de jaarvergadering goedgekeurd.

Dit prestatielijstreglement is nu nog steeds van kracht.

Zowel Erik Francke als Pieter Dingemanse vieren tijdens de septemberwedstrijd hun 25-jarig jubileum als actief-ringrijderslid.

2006:
In 2006 wordt Pieter Geertse gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum als actief-ringrijderslid.
Dit vindt plaats tijdens de september wedstrijd.

Ere-voorzitter David Willemse krijgt voor zijn 40-jarig lidmaatschap uit handen van de huidige voorzitter Paul Koole een prachtig beschilderde pollepel.

2007:
De vaste data voor wedstrijden te paard worden schriftelijk vastgelegd:
– 2e zaterdag in mei
– Een na laatste na laatste vrijdag in juni
– 1e zaterdag in september

Wim Brouwer viert in de septemberwedstrijd zijn 25-jarig jubileum als actief-ringrijderslid.

2008:
In 2008 telt de jaarlijkse sjezenwedstrijd een record aantal, van 20 deelnemende combinaties.

Erik Francke neemt na vele trouwe dienstjaren afscheid van het GRV bestuur, Peter Dekker zal hem als algemeen bestuurslid opvolgen.

Op de jaarvergadering wordt het nieuwe logo van de GRV gepresenteerd.

Wim Francke wordt in de september wedstrijd in het zonnetje gezet, omdat hij zijn 25-jarig jubileum viert als actief-ringrijderslid.

2009:
Na 12 jaar stelt Edward Dingemanse zich niet meer kandidaat voor het GRV-bestuur. Harry Schout neemt de functie van penningmeester over.

Telt de Grijpskerkse Ringrijders Vereniging reeds 53 leden.

2010: 
Rini Verdoorn rijdt dit jaar alweer voor het 40e jaar mee, daarom ontvangt hij voor dit 40-jarig jubileum een prachtige oorkonde.

André Bastiaanse wordt gehuldigd voor zijn 25- jarig jubileum , als aktief ringrijderslid. Hij ontvangt een tinnen aandenkingsbord.

2011:
Edward Dingemanse viert zijn 25-jarig jubileum, als actief ringrijderslid. Hij kreeg hiervoor een mooie tinnen plaquette.

2012:
Op 25 juni viert de G.R.V. haar officiële 40-jarig jubileum. Dit in de vorm van een koppelwedstrijd. De eerste welke op Grijpskerke werd gereden. 
Bianca Poppe en Pauline Willemse vieren hun 25-jarig jubileum, als actief ringrijderslid. Zij ontvangen een glazen beeld. Zij zijn de eerste vrouwelijke jubilarissen op Grijpskerke.

Daarnaast nam de ringoppasser Piet Schout na 10 jaar afscheid. Hij kreeg een mooi beschilderde pollepel.
Op dezelfde dag, 1 september, reed Hans Geertse zijn 100e  ringrijdwedstrijd op Grijpskerke.

2013:
Op 25 mei promoveert het 1e drietal van Grijpskerke (Ronald Geertse, Edward Dingemanse en Pieter Geertse), na ruim 30 jaar, naar de ere klas.

Hans Geertse viert zijn 50-jarig jubileum, als actief ringrijderslid. Dit als eerste rijder van de Grijpskerkse Ringrijders Vereniging.
Hij ontvangt uit handen van de erevoorzitter en huidige voorzitter een schitterende canvas fotocollage.

2014:
Miranda Sturm neemt na 14 jaar afscheid, als 2e secretatis, van het GRV bestuur. Bianca Poppe is haar opvolgster.
Zaterdag 10 mei, vierde Ronald Geertse zijn 50e overwinning op Grijpskerke.

2016:
Na ruim 25 jaar neemt de voorzitter, Paul Koole afscheid van het G.R.V.-bestuur.
Paul wordt benoemd als ere-bestuurslid van de G.R.V en ontvangt een fraai beschilderde pollepel.
Piet Dekker heeft zich bereid gevonden om tijdelijk het bestuur voltallig te maken, als algemeen bestuurslid.
Peter Dekker wordt gekozen als nieuwe voorzitter.
De vrijdagmiddag/avond wedstrijd wordt met 2 weken verzet, i.v.m. een noodlottig ongeval van een gezinslid, van een van onze leden.
Voor de tweede keer achter elkaar wordt de sjezenwedstrijd afgelast. Dit keer doordat er te weinig animo voor was.
Piet Dekker viert zijn 25-jarig jubileum, als actief ringrijderslid. Hij krijgt hiervoor een mooi glazen bord.
Ook David Willemse ontvangt voor zijn 50-jarig (actief) lidmaatschap een aandenken.
Hij ontvangt uit handen van de secretaris een mooi glazen bord en een fotocollage.
Begin september legt de voorzitter voortijdig zijn functie als bestuurslid naast zich neer. Piet Dekker wordt de nieuwe (interim) voorzitter.

2017:
Evelien Jobse word gekozen als nieuwe voorzitster van de G.R.V. Wilko Francke als bestuurslid. Piet Dekker verlaat het bestuur als (interm) voorzitter en uit handen van de    secretaris ontvangt hij voor bewezen diensten een bos bloemen.
Na een paar jaar van sluiting, heeft het café “In de Gouwe Gheijt”, weer een nieuwe uitbater.
De nieuwe uitbater gaat samen met de G.R.V.  proberen oude tijden te doen herleven.
Teun Dingemanse wordt de eerste Zeeuws Kampioen Ringrijden namens de G.R.V.
Hij is tevens op dit moment de jongste kampioen ooit.
Ronald Geertse wordt dit jaar gehuldigd voor zijn 25-jarig actief lidmaatschap van de G.R.V. Uit handen van de voorzitster ontvangt hij een glazen gedenkbord en een bos bloemen.

2018:
Op de jaarvergadering van 20 januari 2018, wordt besloten om (voorlopig) geen eigen sjezenwedstrijd meer te organiseren op Grijpskerke. Dit vanwege het zeer lage animo hiervoor. Na 30 jaar stopt (voorlopig) het sjezenrijden op Grijpskerke.

2019:
I.v.m een plaatselijk muziekfestival zal voor de eerste keer de datum van de mei wedstrijd verplaatst worden, naar een andere maand, namelijk 27 april. Na een korte sluiting, heeft het café “In de Gouwe Gheijt”, weer een nieuwe uitbater.
Ook deze nieuwe uitbater gaat samen met de G.R.V.  proberen oude tijden te doen herleven.

2020:
2020 is een memorabel jaar voor de G.R.V. ; de wereld word getroffen door het COVID-19 virus (Corona-virus). In heel Nederland kunnen er tal van evenementen niet plaatsvinden. Ook het ringrijden op Grijpskerke wordt hierdoor getroffen.
Door de nieuwe regelgeving rondom het Corona-virus worden er een heel jaar geen ringrijdwedstrijden  op Grijpskerke georganiseerd. Ook de Z.R.V. heeft dit jaar geen ring- en sjezenwedstrijden georganiseerd.

2021:
Op de jaarvergadering nemen Bianca Poppe en Harry Schout afscheid van het bestuur.
Bianca heeft het bestuur 7 jaar gediend. Harry 12 jaar.
Melanie van der Meule en Arjo Francke worden in het bestuur gekozen.
Het G.R.V. bestuur ziet er als volgt uit: Voorzitster; Evelien Jobse, secretaris; Ronald Geertse, 2e secretaris Melanie van der Meule, penningmeester Wilko Francke en algemeen bestuurslid Arjo Francke.
Doordat het Corona-virus nog steeds in grote mate aanwezig is, worden er ook dit jaar geen officiële wedstrijden binnen de G.R.V. en de Z.R.V. (op één na) verreden.
Op 4 september organiseert de G.R.V. wel een onofficiële ringrijdwedstrijd op
boerderij “Franckenhof”, te Grijpskerke. Dit onder de geldende Corona maatregelen.
Op deze dag nam Hans Geertse afscheid als rijdend lid. Hans heeft 58 jaar de ring gereden op Grijpskerke. En reed hier 119 wedstrijden.
Hij werd hier samen met zijn vrouw in het voor zonnetje gezet.

2022:
De G.R.V. bestaat officieel 50 jaar.
Het Corona-virus is (redelijk) onder controle en het ringrijdseizoen kan weer als vanouds van start gaan.
Het werd op prestatieniveau ook een bijzonder jaar:
Het 1e drietal van Grijpskerke werd Ere-klas Kampioen (Teun Dingemanse 30, Joost Dingemanse 30 en Ronald Geertse 29)
In 1971 was dit voor de laatste keer gebeurd.
Grijpskerke II werd Reserve Kampioen 1e klas (Arjo Francke, Persoonlijk Kampioen),
Grijpskerke III werd ook Reserve Kampioen 3e klas.
Op 17 juni werd er een jubileum wedstrijd verreden.
Tere ere van het 50-jarig jubileum werd er op de Kerkring bij café “In de Gouwe Gheijt”, een barbecue georganiseerd met huidige en oude leden.
Peter Dekker wordt nog gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum. (dit was eigenlijk in 2021, maar i.v.m. Corona is dat doorgeschoven naar dit jaar)
Pieter Geertse ontving van de voorzitster een schitterend aandenken voor zijn 40-jarig als actief ringrijdjubileum.
Hans Geertse werd benoemd als ere lid van de vereniging en kreeg hiervoor een prachtige oorkonde.

2023:
Op 3 februari overleed David Willemse; lid, oud-ringrijder, -vrijwilliger, erevoorzitter en medeoprichter van de G.R.V.
Joost Dingemanse won op de 2e Folkloristische Dag, te Middelburg het beeldje van Koningin Beatrix.
Edward Dingemanse reed dit jaar zijn 100e GRV wedstrijd.
Wim Francke werd nog in het zonnetje gezet, i.v.m. met zijn 40 jarig jubileum als oud rijder en vaste vrijwilliger